Przedmiot działania

I Wycena nieruchomości:

 • gruntowych niezabudowanych zurbanizowanych o różnym przeznaczeniu,
 • nieruchomości zabudowanych o różnym sposobie użytkowania - mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych itp.,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych rolnych, leśnych itp.,
 • innych praw do nieruchomości (zobowiązaniowych, spółdzielczych własnościowych, służebności, innych ograniczonych praw rzeczowych itp.),
 • nieruchomości jako środków trwałych i inwestycji.

II Wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części

W rozwiniętej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa są towarem będącym przedmiotem różnorodnych transakcji handlowych. Giełda Papierów Wartościowych jest rynkiem określającym wartość dla wielu spółek, jednak duża grupa przedsiębiorstw o innej formie organizacyjno-prawnej wymaga w różnych sytuacjach pewnych szacunków ich wartości.

Do typowych okoliczności, w których dokonujemy wyceny, należą:

 • sprzedaż/zakup przedsiębiorstwa lub jego części,
 • wystąpienie, wyłączenie, przyjęcie udziałowców przedsiębiorstwa w formie spółki,
 • nacjonalizacja przedsiębiorstwa,
 • fuzja z innymi podmiotami,
 • podział przedsiębiorstwa,
 • wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do innej firmy,
 • likwidacja przedsiębiorstwa,
 • potrzeba ustalenia zabezpieczenia kredytu lub innego zobowiązania finansowego,
 • ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej, odszkodowania, podatku od nieruchomości.

III Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Kontakt
Wycena Nieruchomości
Wojciech Kwietniewski
Ul. Księdza Ściegiennego 121/61
25-115 Kielce
nasza lokalizacja »

Tel: (41) 361-22-78
GSM: 609 06 15 16
GSM: 601 477 546
E-mail: wyceny@onet.eu
wycena
REKLAMA