Kwalifikacje

Rzeczoznawca majątkowy Wojciech Kwietniewski jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Posiada uprawnienia zawodowe nr 4887 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury.
W celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji uczestniczył w seminariach, szkoleniach i kursach specjalistycznych,
których ukończenie potwierdził odrębnymi egzaminami.

 • Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych
 • Kurs specjalistyczny " WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI"

Rzeczoznawcy majątkowi, absolwenci tego kursu specjalistycznego, są przygotowani do sporządzania wycen dla banków w oparciu o  polskie przepisy prawa, ale też o nowoczesne zasady spójne ze standardami Europejskimi TEGOVA (EVS, standardami Międzynarodowymi MSW (IVS) oraz dyrektywami unijnymi dotyczącymi zasad wyceny z zakresu zabezpieczeń wierzytelności oraz regulacje nadzorcze obowiązujące banki i instytucje nadzorcze (m.in. BAZYLEA II).

 • Kurs specjalistyczny "WYCENA DLA POTRZEB SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH"
  Tematyka kursu obejmowała m.in.:
  • Zagadnienia praktyczne rachunkowości związane z działalnością rzeczoznawcy majątkowego.
  • Przypadki określania wartości godziwej środków trwałych dotyczących nieruchomości.
  • Nowa kategoria bilansowa - inwestycje długoterminowe w nieruchomości.
  • Zasady określania wartości.
  • Zasady klasyfikacji i postępowania w przypadkach szczególnych.
  • Zagadnienia podziału wartości nieruchomości pomiędzy grunt a budynki.
 • Kurs specjalistyczny "Wycena dla Celów Kredytu Hipotecznego udzielanego przez banki uniwersalne i hipoteczne"
  Rzeczoznawcy majątkowi, absolwenci kursu, rekomendowani są przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego, jako wysokiej klasy specjaliści w zakresie wyceny nieruchomości sporządzanych dla zabezpieczenia wierzytelności banków uniwersalnych i hipotecznych
 • Kurs specjalistyczny " WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW"
 • CERTYFIKAT potwierdzający kwalifikacje do wyceny przedsiębiorstw
  Listy absolwentów, którzy w wyniku egzminu uzyskali ten certyfikat, są kierowane do:
  • Ministerstwa Skarbu Państwa
  • Stowarzyszenia Syndyków
  • Związku Banków Polskich
  • Stowarzyszenia Księgowych          

  Kurs specjalistyczny "Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawa"
  W trakcie kursu uczestnicy zapoznali się z licznie ostatnio wprowadzonymi zmianami w przepisach dotyczących wyceny nieruchomości. Szczególnie wnikliwie omówiono nowe zapisy:

  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dokonane po dniu 01.01.2010 r.
  • rozporządzenia z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego obowiązujące od 26.08.2011 r., w tym przepisy związane z wyceną nieruchomości na cele drogowe oraz czynności rzeczoznawcy w zakresie opłaty planistycznej.
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonane po dniu 01.01.2010 r.
  • w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
   
  Szkolenie "Aktualne problemy warsztatowe rzeczoznawcy majątkowego. Inwestycje liniowe."
  Podczas szkolenia zostały przedstawione zagadnienia związane z określaniem:
  • odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości
  • opłatą planistyczną, opłatą adiacencką podziałową
  • wartości służebności i prawa dożywocia
  • roszczeń związanych z lokalizacją i budową urządzeń infrastruktury technicznej

   

Kontakt
Wycena Nieruchomości
Wojciech Kwietniewski
Ul. Księdza Ściegiennego 121/61
25-115 Kielce
nasza lokalizacja »

Tel: (41) 361-22-78
GSM: 609 06 15 16
GSM: 601 477 546
E-mail: wyceny@onet.eu
wycena
REKLAMA