Kredyt hipoteczny

Wycena nieruchomości ma istotne znaczenie przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Wyniki wyceny pomagają przybliżyć poziom bezpiecznego kredytowania, a tym samym wpływają na stopień ryzyka ponoszonego przez kredytobiorcę i kredytodawcę.

Wartość bankowo - hipoteczna jest to wartość nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca kredyty. Ta kategoria wartości została w Polsce wprowadzona poprzez uchwaloną w 1997 r. Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych, gdzie w art. 2 wartość ta określona została jako

"ustaloną zgodnie z przepisami ustawy wartość, która w ocenie banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank hipoteczny."
Zgodnie z art. 22 tej Ustawy,
"Ustalanie bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości jest dokonywane z zachowaniem należytej staranności
i ostrożności, w szczególności z uwzględnieniem jedynie tych cech nieruchomości oraz związanych z nią dochodów, które przy założeniu racjonalnej eksploatacji mogą mieć trwały charakter i które może uzyskać każdy posiadacz nieruchomości.
  • Bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości ustala bank hipoteczny na podstawie ekspertyzy.
  • Ekspertyzę bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, o której mowa w ust. wykonują zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem banku hipotecznego:
    bank hipoteczny albo inne podmioty, na zlecenie banku hipotecznego, po uzgodnieniu z kredytobiorcą,
    w szczególności podmioty o których mowa w art.174 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami".
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Pekao Bank Hipoteczny S.A.
BRE Bank Hipoteczny S.A.
BRE Bank S.A.
Eurohypo AG
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego (Verband deutscher Pfandbriefbanken)
Kontakt
Wycena Nieruchomości
Wojciech Kwietniewski
Ul. Księdza Ściegiennego 121/61
25-115 Kielce
nasza lokalizacja »

Tel: (41) 361-22-78
GSM: 609 06 15 16
GSM: 601 477 546
E-mail: wyceny@onet.eu
wycena
REKLAMA